کورپاڼه > ګډون
تړاو کاپي کاپي شو
ګډون
© 2022 لېوال شرکت
کور ٣، سړک ٨ الف، (ليوال) ښارنو، کابل، افغانستان.