کورپاڼه > ګډون
ګډون
تړاو کاپي کاپي شو
کور ٣، سړک ٨ الف، (ليوال) ښارنو، کابل، افغانستان.