اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
کورپاڼه > ننوتنګ
ننوتنګ
تړاو کاپي کاپي شو
کور ٣، سړک ٨ الف، (ليوال) ښارنو، کابل، افغانستان.