اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
له ته
بېتار
ستاينوم | Adjective
نويز: يادښت څه ته وايي؟
يادښت ( memorandum)، (missive)، (orthopedics)
مانا غواړي
کور ٣، سړک ٨ الف، (ليوال) ښارنو، کابل، افغانستان.