اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
له ته
wireless
ستاينوم | Adjective
ناوړېدوني ګړونه ( غير متصرفه مورفيمونه | indeclinable morphemes
نويز: بسپنوال څه ته وايي؟
بسپنوال ( donor)
مانا غواړي
کور ٣، سړک ٨ الف، (ليوال) ښارنو، کابل، افغانستان.